Ana içeriğin başı

Bireysel Kredi Ürünleri İle İlgili Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

HSBC Bank A.Ş. (“HSBC” veya “Banka”) olarak başta Müşterilerimiz olmak üzere ilgili kişilerin bilgi güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. Bu kapsamda, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Bankamız tarafından işlenen kişisel veriler ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

Bireysel Kredi Ürünlerimiz ihtiyaç, konut, taşıt, kredili mevduat hesabı ve bireysel kullanım amaçlı teminat mektuplarını kapsamaktadır.

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

HSBC Bank A.Ş., Kanun kapsamında “Veri Sorumlusu” olarak hareket etmektedir. Tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür:

Adres : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 34394 Şişli / İstanbul

MERSİS No : 0621002428200197

Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 268376

İnternet Sitesi : www.hsbc.com.tr/

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEBİ

Bankamız ile olan bireysel kredi ürünleri süreçleri kapsamında kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla ve ifade edilen kanuni veri işleme şartlarına (“hukuki sebep”) dayalı olarak işlenmektedir:

Kişisel Veri Kategorileri Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep
Kimlik
İletişim
Müşteri işlem
Risk yönetimi
Finans
Mesleki deneyim
 • Müşteri, Banka ve veri güvenliğinin sağlanması amacıyla kimlik tespiti yapılması, kara para aklama, rüşvet, dolandırıcılık, finansal suç ve yaptırımları önlemeye ilişkin kontrollerin yapılması, kayıt altına alınması ve raporlanması; şüpheli işlem bildirimlerinin yapılması
 • Kredibilite değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi; kredi izleme ve geri ödeme süreçlerinin takibi ve kontrollerinin yapılması,
 • 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde öngörülen kurum ve kuruluşlar, bankalar, muhtemel alıcılar veya risk merkezi ile bilgi alışverişi yapılması, ana ortaklıkların konsolide finansal tablolarının hazırlanması; risk yönetimi ve iç denetim uygulamalarının yürütülmesi; krediler de dahil Banka varlıklarının ya da bunlara dayalı menkul kıymetlerin satışı amacıyla yapılacak değerleme çalışmalarının yürütülmesi; değerleme, derecelendirme veya destek hizmetlerinin yürütülmesi; bağımsız denetim faaliyetlerinin ve hizmet alımlarının yürütülmesi
Veri sorumlusu olarak Banka’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak
Kimlik
İletişim
Risk yönetimi
Müşteri işlem
Finans
Mesleki deneyim
 • Kredi talebinize istinaden bankacılık işlemleri sözleşmesi ve kredi sözleşmesinin oluşturulması ve akdedilmesi
 • Kredi ve teminat değerlendirmesi yapılması, istihbarat ve bilgi araştırmaları yapılması ile kredi satış, tahsis, kullandırma, takip ve izleme süreçlerinin yürütülmesi
 • Kredi sözleşmenize dair şartların belirlenmesi ve bunların müzakere edilmesi
 • Rehin sözleşmelerinin oluşturulması ve akdedilmesi
 • Gerekli olması durumunda söz konusu kredinin yeniden yapılandırılması
 • İnternet bankacılığı ve mobil uygulama aracılığı ile kredili ürün ve hizmetlerin/işlemlerin sunulması
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak
Kimlik
İletişim
Müşteri işlem
Risk yönetimi
Finans
Mesleki deneyim
 • Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi, anlaşmalı hukuk büroları aracılığı ile borç takibi yapılması ve/veya varlık yönetim şirketine alacak devrinin yapılması
 • Bankamıza ait hukuki, finansal, ticari, uyum ve itibar risklerin yönetilmesi; taraf olunan uyuşmazlıklarda haklarımızın korunması için gerekli işlemlerin yapılması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak

2.1. Ürün veya Hizmet Alan Kişiler Lehine Teminat Veren veya Kefil Olmanız Halinde:

Halihazırda ürün veya hizmetlerimizden yararlanan kişiler lehine teminat veren ya da bu kişilere kefil olanların kişisel verileri, aşağıda belirtilen amaçlarla ve ifade edilen kanuni veri işleme şartlarına (“hukuki sebep”) dayalı olarak işlenmektedir. Söz konusu teminat mevduat, menkul veya taşıt rehnidir:

Kişisel Veri Kategorileri Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep
Kimlik
İletişim
Risk yönetimi
Finans
Mesleki deneyim
 • Yetkili kurum ve kuruluşlarından gelen taleplerin karşılanması
 • Raporlama ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
 • Kredibilite değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi; kredi izleme ve geri ödeme süreçlerinin takibi ve kontrollerinin yapılması
Veri sorumlusu olarak Banka’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak
Kimlik
İletişim
Risk yönetimi
Finans
Mesleki deneyim
 • Kredi sözleşmesi ile birlikte kefalet ile ilgili bölümlerin oluşturulması ve akdedilmesi
 • Rehin sözleşmesinin oluşturulması ve akdedilmesi
 • Taşıt kredileri için Türkiye Noterler Birliği e-rehin sistemi üzerinden rehin tesis edilmesi
 • Müşteri ödemelerinin gecikmesi, borcun ödenememesi ve gelirinin yetersiz olması gibi durumlarda kredi sözleşmesi ile birlikte olan kefalet sözleşmesine dayalı olarak borcun tahsil edilmesi
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak
Kimlik
İletişim
Risk yönetimi
Finans
Mesleki deneyim
 • Finans ve muhasebe işlerinin takibi; finansal ve ticari raporlar oluşturulması
 • Güvenliğin ve faaliyetlerin devamlılığının sağlanması; faaliyet analizlerinin, iyileştirmelerinin ve performans ölçümlerinin yapılması
 • Bankamızla kurulan iletişimin yönetilmesi ve kayıt altına alınması
 • Ticari faaliyetlerimizin verimlilik ve yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin planlanması ve icrası
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bankamızın veri sorumlusu olarak meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak
Kimlik
İletişim
Risk yönetimi
Finans
Mesleki deneyim
 • Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi, anlaşmalı hukuk büroları aracılığı ile borç takibi yapılması ve/veya varlık yönetim şirketine alacak devrinin yapılması
 • Teminatların tesisi, idame ettirilmesi ve/veya fekkine ilişkin faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası
 • Bankamıza ait hukuki, finansal, ticari, uyum ve itibar risklerin yönetilmesi; taraf olunan uyuşmazlıklarda haklarımızın korunması için gerekli işlemlerin yapılması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak

2.2. Konut Kredisine Konu Gayrimenkulün Maliki veya Konut/ İşyeri İpotek teminatlı kredilerde İpotek veren Olmanız Halinde:

Yasal gereklilikler sebebiyle, Bankamızca sağlanan konut kredisi imkanlarından faydalanan müşterilerimizin kredi hesaplamaları için, kredi konusu gayrimenkullere dair bir ekspertiz raporu temin edilmesi ve kredi teminatı gereği ilgili gayrimenkule ipotek konulması gerekmektedir. Ekspertiz raporunun oluşturulabilmesi içinse işleme konu gayrimenkulün malikinin (satıcının / ipotek verenin) web tapu sistemi üzerinden kayıt olarak uygunluk vermesi aranmaktadır. Söz konusu bu işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için, kredi başvurusu esnasında satıcının/ ipotek verenin ad, soyad ve telefon bilgileri kredi başvurusu yapan müşteri tarafından Bankamız ile paylaşılmaktadır. Söz konusu kişisel veriler, ekspertiz raporunun oluşturulması ve süreç hakkında gerekli bilgilendirmelerin satıcıya/ ipotek verene yapılması için ekspertiz firması ile paylaşılmakta ve ekspertiz firmaları tarafından satıcı/ ipotek veren ile iletişime geçilmektedir. İpotek tesis işlemine aracılık eden firma tarafından tapu müdürlüklerinde gayrimenkule ipotek konulması için satıcı/ipotek veren kişi/kişiler ile iletişime geçilmektedir. Ek olarak, alıcı tarafından iletilen tapu belgelerinde veya web tapu üzerinden erişilen tapu bilgilerinde yapılan incelemelerde, işleme konu gayrimenkulün eski maliklerine ait T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve baba adı bilgisi gibi genel nitelikli kişisel bilgileri, kredibilite ve risk değerlendirmesi süreçleri kapsamında, varlık ile ilgili muvazaalı işlem olup olmadığının teyit edilmesi için işlenebilmektedir.

Bu kapsamda kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla ve ifade edilen kanuni veri işleme şartlarına (“hukuki sebep”) dayalı olarak işlenmektedir:

Kişisel Veri Kategorileri Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep
Kimlik
İletişim
 • Kredi konusu gayrimenkullere dair bir ekspertiz raporu temin edilmesi
 • Ekspertiz raporu süreci ile ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılması
 • Konutun ilgili tapu kayıtlarındaki satış bedelinin teyit edilmesi
 • Gerekmesi durumunda mevzuat uyarınca eş muvafakatnamesinin temin edilmesi
 • Gayrimenkul’e ipotek konulması için bankanın çalıştığı ilgili firmanın tapu işlemleri için iletişime geçmesi
 • Gerekmesi durumunda, muvazaalı bir işlem olup olmadığının teyit edilmesi amacıyla, eski maliklere ait kimlik bilgilerinin işlenmesi
Veri sorumlusu olarak Banka’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bankamızın veri sorumlusu olarak meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Bankamız ile olan kredi süreçleriniz kapsamında kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla ve ifade edilen kanuni veri işleme şartlarına (“hukuki sebep”) dayalı olarak aktarılmaktadır:

Kişisel Veri Kategorileri Aktarılan Kişi/Kuruluşlar ve Aktarma Amaçlarımız Hukuki Sebep
Kimlik
İletişim
Risk yönetimi
Müşteri işlem
Finans
Mesleki deneyim

Kanunen bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercilerine, yasal raporlama yapılması, düzenleme ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, şikayet ve hukuki süreçlerin işletilmesi vb. yasal sebeplerden dolayı:

 • Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi
 • TCMB Merkez Bankası
 • Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,
 • Sermaye Piyasası Kurulu
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı
 • Bankalararası Kart Merkezi
 • Türkiye Bankalar Birliği
 • Mahkemeler, İcra daireleri ve Tüketici Hakem Heyetleri
 • Kimlik Paylaşım Sistemi, Adrese Dayalı Nufus Kayıt Sistemi, e-haciz sistemi, e–rehin sistemi
 • PTT
 • Yetkili diğer kurum ve kuruluşlar
 • Kredi Bağlantılı Sigorta talep etmeniz halinde ilgili sigorta şirketleri (Detaylı bilgi için ilgili sigorta şirketinin kişisel verilerin korunması hakkında aydınlatma metni incelenmelidir)
 • Taşıt kredisi talep etmeniz halinde kredi bedelinin ödeneceği bayi/satıcı
 • Basılı Kredili Mevduat Hesabı talebinizin olması halinde Hesap Özetinin basılabilmesi için iş ortakları
Bankanın hukuki yükümlülüğünü
yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve
kanunlarda açıkça öngörülmesi
Kimlik
İletişim
Risk yönetimi
Müşteri işlem
Finans
Mesleki deneyim

Finans ve muhasebe işlerinin takibi; finansal ve ticari raporlar oluşturulması amacıyla,

 • Şirketimiz pay sahipleri
 • Mali müşavirlik ve denetim firmaları gibi yetkili iş ortakları

Kredibilite değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla;

 • Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.
 • İş ortakları

Kredi ve teminat değerlendirmesi yapılması, istihbarat ve
bilgi araştırmaları yapılması ile kredi satış, tahsis,
kullandırma, takip ve izleme süreçlerinin yürütülmesi

 • İş ortakları
 • Avukatlık büroları, tahsilat hizmeti alınan taraflar,

Kredi talebinize istinaden kredi sözleşmesinin oluşturulması ve akdedilmesi amacıyla;

 • Hizmet alınan firmalar, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcı firmalar ile bunların çalışanları, yetkilileri ve alt yüklenicileri

İnternet bankacılığı ve mobil uygulama aracılığı ile ürün ve hizmetlerin sunulması amacıyla,

 • Hizmet alınan firmalar, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcı firmalar ile bunların çalışanları, yetkilileri ve alt yüklenicileri
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bankanın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz fiziki olarak matbu formlar, telefon ile telefon bankacılığı ve şubelerimiz vasıtasıyla, ATM, elektronik olarak internet, telefon, kısa mesaj (sms), e-posta, mobil uygulama kanalları vasıtasıyla toplanmaktadır. Toplanan kişisel veriler, metnin 2 numaralı başlığı altında belirtilen kanuni veri işleme şartlarına dayalı olarak işlenecektir.

5. HAKLARINIZ NELERDİR?

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Kanuni haklarınız uyarınca taleplerinizi yazılı olarak şubelerimize bizzat iletebilir veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza kullanmak suretiyle hsbcbank@hs04.kep.tr adresine iletebilir veya Bankamıza daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkkiletisim@hsbc.com.tr adresine iletebilirsiniz.

Başvuruda; (i) ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, (ii) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, (iii) tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, (iv) varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve (v) talep konusunun bulunması zorunludur.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, Başvuruda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır.

7. SİZİN YAPABİLECEKLERİNİZ

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde yukarıdaki iletişim bilgilerimiz aracılığıyla lütfen bize bildiriniz.

Kişisel veriler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz yukarıdaki iletişim bilgileri aracılığı ile bize her zaman ulaşabilirsiniz veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sitesini https://www.kvkk.gov.tr/ linkine tıklayarak ziyaret edebilirsiniz.

Versiyon: 2.0
Tarih: 18.01.2023