Ana içeriğin başı

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme


HSBC Banka A.Ş. (“HSBC”), siz değerli müşterilerimize ait tüm kişisel verilerin gizliliğini korumak amacıyla bir takım temel kurallar benimsemiştir. HSBC bu temel kurallara uygun davranarak müşterilerinin Bankaya duyduğu haklı güveni korumayı amaçlamaktadır. İşte bu temel kuralların çerçevesini çizen; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“Kanun”) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Aydınlatma Yükümlülüğü

HSBC, Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi (“Sözleşme”) ve bu Sözleşme’nin eki niteliğindeki Sözleşmelerin (“Ekler”) konusu tüm ürün ve hizmetleri yurtiçinde ve yurtdışında kesintisiz olarak müşteriye sunmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Kanun kapsamında HSBC Bank A.Ş. veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Bu çerçevede, veri sorumlusu sıfatı ile HSBC Bank A.Ş.; kişisel bilgilerinizi kaydedecek, saklayacak, Bankacılık hizmetlerini devam ettirebilmek için güncelleyecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda HSBC grubu (HSBC Holdings plc’yi ve/veya bağlı kuruluşlarını, iştiraklerini, ortak teşebbüslerini ve bunların tüm şubeleri ile ofislerini ifade eder) dahil yine yurt içinde ve dışında mukim 3. kişilerle paylaşabilecek, sınıflandırabilecek ve Kanun’da belirtilen şekilde işleyebilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz; HSBC Genel Müdürlük, şube, ATM’ler, kiosklar, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığı ile yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilir. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri: HSBC kişisel verilerinizi kanunlarımızca yetkili kılınmış olan kişi, kurum ve kuruluşlar ile Bankacılık Kanunu kapsamında bilgi işlenmesine izin verilenler ve HSBC’nin mevzuatımızdan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi yanında, sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve alternatif ürünler sunabilmek amacıyla HSBC Grubu ile Bankanın uygun göreceği diğer kişi ve kuruluşlarla Kanun’da belirtilen şekilde işleyebilecektir. HSBC, kişisel verilerinizi işleme amacı dışında kullanmayacak ve rızanız yahut ilgili mevzuatta öngörülen bir diğer sebep olmaksızın 3. kişilere aktarmayacak ve/veya ifşa etmeyecektir. Mevzuat gereği kamu kurum ve kuruluşları ve/veya yargı mercileri ile paylaşılması zorunlu olan bilgiler son cümleden muaftır.

HSBC Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi / Kuruluşlar

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve mevzuatının izin verdiği kurum ve kuruluşlar ile diğer 3. Kişiler; BDDK, SPK, TCMB, MASAK, Hazine Müsteşarlığı gibi düzenleyici otoriteler; gerek yurt içinde gerekse yurt dışında kurulu bulunan HSBC grubu şirketleri, bankacılık hizmet ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere her türlü hizmet sunan, işbirliği yaptığımız muhabir bankalar ve diğer üçüncü kişilerdir.

Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Müşterilerimizin Hakları

HSBC’ye başvurarak; a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini / yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.