Ana içeriğin başı

Yatırım Ürünleri ile İlgili Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

HSBC Bank A.Ş. (“HSBC” veya “Banka”) olarak müşterilerimizin bilgi güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. Bu kapsamda, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Bankamız tarafından yatırım ürünleri faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

HSBC Bank A.Ş., Kanun kapsamında “Veri Sorumlusu” olarak hareket etmektedir. Tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür:

Adres : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 128 34394 Şişli / İstanbul

MERSİS No : 0621002428200197

Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 268376

İnternet Sitesi : www.hsbc.com.tr/

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Bankamız ile olan yatırım ürünleri süreçleri kapsamında işlenen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla ve ifade edilen kanuni veri işleme şartlarına (“hukuki sebep”) dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Veri Kategorileri* Kişisel Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep
Kimlik Bilgileri,
Müşteri İşlem
Bilgileri, Finans
Bilgileri, Üçüncü
Kişilere Ait Bilgiler
 • Döviz alım/satım talimatının alınması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak
Kimlik Bilgileri,
Müşteri İşlem
Bilgileri, Mesleki
Deneyim
 • Risk profil anketi oluşturulması, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Veri sorumlusu olarak Banka’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak
Kimlik Bilgileri,
Müşteri İşlem Bilgileri,
Finans, Risk Yönetimi,
Üçüncü Kişilere Ait Bilgiler
 • Alternatifli döviz işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Knock in ve knock out opsiyon işlemlerinin yürütülmesi
 • Döviz opsiyon işlemlerinin yürütülmesi
 • Döviz ve mevduatlı döviz swap işlemlerinin yürütülmesi
 • Menkul ve global bond işlemlerinin yürütülmesi, HSBC içi ve HSBC dışı fon alım/satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Veri sorumlusu olarak Banka’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak

*İşbu tabloda belirtilen veri setleri, aşağıdaki veri kategorilerini ifade etmektedir:

Kimlik Bilgileri: ad, soy ad, T.C. kimlik numarası, imza, yaş,
Müşteri İşlem Bilgileri: müşteri numarası, alım/satıma konu döviz cinsi/tutarı gibi işleme ait bilgiler, SPK müşteri sınıfı, opsiyon bilgileri, rehin bilgileri, fon bilgileri, tetik
uygulaması ve işlemlerine ilişkin bilgiler Risk Yönetimi: Ürün ve müşteri risk profiline ilişkin bilgiler
Finans: IBAN numarası, hesap numarası gibi banka hesap bilgileri
Mesleki Deneyim: Eğitim durumu, çalışma durumu, iş deneyimine ilişkin bilgiler
Üçüncü Kişilere Ait Bilgiler: Veli/vasi/vekile ait ad, soy ad, imza

3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz fiziki olarak matbu formlar, telefon ile telefon bankacılığı ve şubelerimiz vasıtasıyla, ATM, elektronik olarak internet, telefon, kısa mesaj (sms), e-posta, mobil uygulama kanalları vasıtasıyla toplanmaktadır. Toplanan kişisel veriler, metnin 2 numaralı başlığı altında belirtilen kanuni veri işleme şartlarına dayalı olarak işlenecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verileriniz kanunen bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercilerine, yasal raporlama yapılması, düzenleme ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, şikayet ve hukuki süreçlerin işletilmesi vb. yasal sebeplerden dolayı Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, TCMB Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, mahkemeler, icra daireleri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, bağlı ortaklıklarımızla; faaliyetlerimizi yürütmek ve işlemlerinizi gerçekleştirmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız veya işbirliği yaptığımız yurtiçinde yerleşik kuruluşlardır. Kişisel verileriniz Kanun'un 8. maddesine uygun olarak üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

5. HAKLARINIZ NELERDİR?

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Kanuni haklarınız uyarınca taleplerinizi yazılı olarak şubelerimize bizzat iletebilir veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza kullanmak suretiyle hsbcbank@hs04.kep.tr adresine iletebilir veya Bankamıza daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkkiletisim@hsbc.com.tr adresine iletebilirsiniz.

Başvuruda; (i) ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, (ii) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, (iii) tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, (iv) varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve (v) talep konusunun bulunması zorunludur.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, Başvuruda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır.

7. SİZİN YAPABİLECEKLERİNİZ

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde yukarıdaki iletişim bilgilerimiz aracılığıyla lütfen bize bildiriniz.

Kişisel veriler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz yukarıdaki iletişim bilgileri aracılığı ile bize her zaman ulaşabilirsiniz veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sitesini https://www.kvkk.gov.tr/ linkine tıklayarak ziyaret edebilirsiniz.