Ana içeriğin başı

70 şubesi, 1.847 çalışanı bulunan HSBC Bank A.Ş. Bireysel Bankacılık, Kurumsal Bankacılık, Özel Bankacılık, Yatırım Bankacılığı, Hazine ve Sermaye Piyasaları Hizmetleri sunmaktadır. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. HSBC Bank A.Ş.’nin iştirakleridir.*

*TBB “Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları - Aralık 2022” Raporu

Sunmaya Yetkili Olunan Hizmetler

HSBC Bank A.Ş.’nin S.P.K.'dan Almış Olduğu Yetki ve İzin Belgeleri:

 • Alım Satıma Aracılık
 • Türev Araçların Alım Satımına Aracılık
 • Genel Saklama Hizmeti

Lehine Faaliyet Gösterilen Kuruluş Tanıtıcı Bilgileri

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23/12/1996 tarihinde kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi TL 7.000.000 olan HSBC Yatırm, HSBC Bank A.Ş.'nin iştirakidir.

Genel Müdür'ü Tolga Koyuncu olan HSBC Yatırım, yurt içi ve yurt dışı bireysel ve kurumsal yatırımcılara sermaye piyasası ürünlerinin alım-satım işlemlerinde aracılık ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.

HSBC Yatırım'ın S.P.K.'dan Almış Olduğu Yetki ve İzin Belgeleri:

 • Alım Satıma Aracılık
 • Portföy Yöneticiliği
 • Yatırım Danışmanlığı
 • Sermaye Piyasa Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri
 • Halka Arza Aracılık
 • Türev Araçların Alım Satımına Aracılık

HSBC Yatırım, Hisse Senetleri Piyasası, Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı, Tahvil ve Bono Piyasası ile Vadeli İşlemler Piyasalarında faaliyet göstermektedir.

Müşterilerimiz Yatırım Merkezi olan HSBC Bank Şubeleri İnternet Bankacılığı ve / veya Telefon Bankacılığı aracılığı ile işlemlerini gerçekleştirebilirler.

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.

HSBC Portföy Yönetimi, kurumsal alanda kurmuş olduğu toplam 14 adet yatırım fonunu, Anadolu Hayat Emeklilik tarafından kurulmuş olan 2 adet emeklilik yatırım fonunu, Allianz Emeklilik tarafından kurulan 15 Adet emeklilik yatırım fonunu yönetmektedir. Yurt dışı fonlar kapsamında; HSBC tarafından “Global Investment Fund (GIF)” programı çerçevesinde Lüksemburg'da kurulmuş olan “HSBC Turkey Equity Global Investment Fund”a yatırım danışmanlığı yapmaktadır. HSBC Portföy Yönetimi ayrıca, özel portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı alanlarında hizmet vermektedir.

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri

Sermaye piyasalarına ilişkin işlemler yatırım fonu, devlet tahvili, hazine bonosu, türev ürünler, hisse senedi ve vadeli işlem ve opsiyon piyasası işlemlerini kapsamaktadır.

Yatırım Hizmet Ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu

 • Önemli Açıklama: Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mâli durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in 25inci maddesinde öngörüldüğü üzere “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.
 • Uyarı: İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspakb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.
 • Risk Bildirimi: İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşme”de belirtilen hususlara ek olarak aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 
  • Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
  • Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
  • Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
  • Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
  • Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
  • Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve / veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
  • Yatırım kuruluşu, yatırım tercihlerini etkileyebilecek, kamunun değerlendirilmesine sunulmuş veya sunulmamış, özel olarak derlenmiş, nesnel piyasa verilerini müşterileri ile paylaşabilir. Ancak bu bilgilerin herhangi bir şekilde yatırıma yönlendirme amacıyla verilmediği ve bu bilgilerin herhangi bir getiri sağlaması veya kaybın önlenmesi garantisi vermediği bilinmelidir.
  • İşlemlerinize başlamadan önce yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, müşteriyi genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Yatırım Ürünlerindeki Temel Riskler

 • Piyasa Riski:

  Finansal varlıkların fiyatlarındaki hareketlerden dolayı fon portföy değeri azalabilir ve buna bağlı olarak anaparadan kayıplar yaşanabilir.
 • Faiz Riski:

  Piyasa faizlerindeki yükselişler, tahvil ve bono fiyatlarında değer kaybına yol açabilir.
 • Ülke Riski:

  Yatırım yapılan ülkenin ekonomik, politik ve sosyal yapısı, ayrıca faiz ve kur politikaları ürünün fiyatında belirgin etkiye sahip olabilir. Yerel riskler diye tanımlayabileceğimiz bu riskler, döviz kısıtlamaları, transfer riskleri, moratoryum, vergi değişiklikleri vs. olabilir. Ayrıca global ekonomik ve politik dengelerde oluşacak değişiklikler de fon fiyatında dalgalanmalara sebep olabilir.
 • Kredi Riski:

  Tahvil ve bono ihraç eden kuruluşlar anapara ve faiz geri ödemelerinde yükümlülüklerini karşılayamayabilirler ve temerrüde düşebilirler. Bu risk şirket tahvillerinde, devlet tahvillerine göre daha yüksektir.
 • Operasyonel Risk:

  Başarısız veya yetersiz iç süreçler, insanlar ve sistemler veya dış etkenlerden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı kayıp riskini tanımlar. Yatırım süreçleri iç kontrol ve risk yönetimi departmanları tarafından gözetlenmekte ve düzenleyiciler tarafından denetlenmektedir.
 • Kur Riski:

  Kurlarda yaşanabilecek ani hareketlerden dolayı yatırımcıların yabancı parada tutulan uzun veya kısa pozisyonlarını kapatma riski olarak tanımlanır. Yabancı para cinsi varlıklara yatırım yapan fonlar kur riski taşımaktadır.
 • Vadeli İşlem (Türev Araçlar) Riski:

  Türev ürünler yatırım riski yönetimi için önemli bir araç niteliğinde olup vadeli işlem sözleşmeleri gibi şarta bağlı yükümlülük teşkil eden işlemler dolayısıyla her yatırımcı için uygun olmayabilir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dâhil edilebilir. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz. Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur.
 • Karşı Taraf Riski:

  Yatırımcı fonun portföyünde bulunan borçlanma araçlarına yapılan yatırımlarda ihraççıların mali yapısının zayıflaması veya iflas etmesi sonucunda anaparasının tamamını veya bir kısmını kaybedebilir. Yatırım fonlarında, fon portföyünde yer alan yatırım ürünlerinde karşı taraf riski söz konusudur.
 • Likidite Riski:

  İkincil piyasalarda, yatırımcının ürünlerini nakde çevirebilmelerine ilişkin risk bulunmaktadır. Piyasada yeterli miktarda alıcı/satıcı bulunmaması, istenilen fiyatın oluşmaması likidite riskini oluşturur. Yatırım Fonlarında, fon portföyünde yer alan yatırım ürünlerinden kaynaklanan likidite riski söz konusudur.

Yatırım Tavsiyesi Niteliğinin Bulunmaması

Yatırımcılar, risk getiri anlayışlarına göre, kendilerine uygun yatırım ürünlerini seçmelidir. Yatırımcılar, ürünler, yatırımlar ve işlemler hakkında kendi bağımsız değerlendirme ve araştırmasını yapmaktan şahsen sorumludur ve verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak esas almamalıdır. HSBC’nin hukuki ve vergisel konularda veya başka uzmanlık gerektiren alanlarda tavsiye verme sorumluluğu yoktur. İşlemlerle ilgili hukuksal ve vergisel riskler olabilir ve bu riskleri iyi değerlendirebilmek için vergi uzmanınızdan görüş almanız önerilir. Ürün dokümanlarında belirli bir ürünün değerliliği veya uygunluğu hakkında hiçbir fikir beyan edilmemektedir. Yapılan bir yatırım tüm olası hedef ve koşullar için uygun olmayabilir ve bu ürün hakkında herhangi bir tereddüt yaşamanız halinde profesyonel yatırım danışmanlarından tavsiye ve görüş alınması önerilir.

Alınan Kişisel Verilerin Saklama ve Kullanım Koşulları

HSBC Bank A.Ş., müşterilerin verdiği tüm bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemiştir:

 • HSBC Bank A.Ş., müşterilerinden sadece hizmet verebilmesi ve müşterinin finansal ihtiyaçlarının belirlenmesi için gerekli olduğuna inanılan bilgileri toplar.
 • HSBC Bank A.Ş., müşteri bilgilerini müşterilerine daha iyi ürün ve hizmet sunmak için kullanır.
 • HSBC Bank A.Ş. müşteri bilgilerini, yerel kanun ve düzenlemeler elverdiği ölçüde HSBC Grubu içindeki şirketlerle ve vekilleriyle veya destek hizmeti sağlanan kuruluşlarla paylaşabilir.
 • HSBC Bank A.Ş. müşteri bilgilerini, HSBC Grubu'nun veya hizmet alınan kurum ve kuruluşların dışında müşterinin önceden onayını almadan veya yasal bir zorunluluk olmadan veya müşteri daha önce durumdan haberdar edilmeden açıklamaz.
 • HSBC Bank A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar ve / veya yasama ve yürütme organları ve mercileri Müşteri bilgilerinin açıklanmasını istediğinde, Müşteri bilgileri sadece yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde açıklanacaktır.
 • HSBC Bank A.Ş.'nin hedefi, müşteri bilgilerini güncel tutmaktır.
 • HSBC Bank A.Ş'de, personeli dahil yetkisi olmayan kişilerin müşteri bilgilerine izinsiz ulaşmasını engellemek için sıkı bir güvenlik sistemi uygulanmaktadır.
 • Tüm HSBC Bank A.Ş. personeli ile düzenlemelerin elverdiği ölçüde Müşteri bilgilerine ulaşma izni olan tüm üçüncü şahıslar ve HSBC Grubu'na dahil tüm şirketler, HSBC'nin Gizlilik politikasına ilişkin ilkeleri bilmek ve uymak zorundadır.
 • HSBC Bank A.Ş., doğrudan iletişim kapsamı dışında kalmayı tercih eden müşterilerinin HSBC Bank Bireysel Telefon Bankacılığı 0850 211 0 111 veya HSBC Bank Şirket Telefon Bankacılığı 0850 211 0 424 aracılığıyla iletecekleri taleplerini karşılamaktadır.

Emir İletimi, İşlemlerin Gerçekleştirilmesi ve Takas veya Tasfiye Süreci

Müşteri emirleri şubelerdeki müşteri temsilcileri veya alternatif dağıtım kanalları (HSBC İnternet Bankacılığı, HSBC Telefon Bankacılığı ve HSBC Mobil Bankacılık) aracılığıyla alınmaktadır. Alınan emirler en kısa sürede ilgili işlem plaformu’na iletilir. Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Eurobond ve Hisse Senedi işlem emirleri piyasadaki en iyi fiyat çerçevesinde gerçekleştirilir. Yatırım fonları (para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fonları hariç) Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu üzerinde gerçekleştirilir. Müşteri adına satın alınan menkul kıymetler Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde müşteri adına açılmış hesaplarda kaydi olarak izlenmektedir.

Emir Gerçekleştirme Politikaları

Banka, yurt içindeki piyasalarda “Alım Satım Aracılığı”, "Emir Aracılığı", “İşlem Aracılığı” ve “Portföy Aracılığı”yla gerçekleştirilecek faaliyetler kapsamında, müşterilerin sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerinin kabulü, işleme konulması ve yerine getirilmesine yönelik genel esasları belirlemekle sorumludur.

Banka, aracılık faaliyetlerini müşteriyle imzalanan çerçeve sözleşmede ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde, müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğü ile özen ve sadakat borcu ile yürütür. Aracılık faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında basiretli bir tacir gibi davranarak, işin gerektirdiği mesleki dikkat ve özeni gösterir, bu kapsamda gerekli önlemleri alır.

Müşteri emirlerinin alınması, izlenmesi ve yerine getirilmesi hususunda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği (III-37.1) hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Borsada işlem yapmayı gerektiren emirler ayrıca ilgili mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde alınır ve yerine getirilir.

Herhangi Bir Müşterinin İhtiyacı ve Talebi Doğrultusunda Müşteri ile Bire Bir Oluşturdukları Türev Araçlar Hariç Olmak Üzere Borsada İşlem Görmeyen Sermaye Piyasası Araçları İçin Verilen Anlık Alım Satım Fiyat Teklifleri

Müşterilerimize Borsada İşlem Görmeyen Sermaye Piyasası Araçları sunulmamaktadır.

Elektronik Ortamda Müşteriler Tarafından Yapılabilecek İşlemler İle Müşteriye Elektronik Ortamda Yapılacak Bildirimlere İlişkin Esaslar

Müşteriler yatırım fonu işlemlerini HSBC İnternet Bankacılığı veya HSBC Mobil Bankacılık aracılığıyla; devlet tahvili, hazine bonosu, eurobond, hisse senedi işlemlerini HSBC İnternet Bankacılığı aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.

Sermaye Piyasası Araçları, Borsa ve Piyasa Bilgileri

Sermaye piyasası araçları, borsa ve piyasa bilgilerine http://www.hsbcyatirim.com.tr sayfasından erişilebilir.

Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri

Profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümleri:

Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında ifade edilen, profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine aşağıda yer verilmiştir:

 • Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir:

  Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat” başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasına göre saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda birinci fıkrada yer alan mutabakatın yapılması zorunlu değildir.
 • Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir:

  Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “müşteri varlıklarına ilişkin bildirim” başlıklı 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere Kurulun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas olup, bildirim yapılmaması hususunda profesyonel müşterilerle sözleşme imzalanması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür.
 • Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir:

  Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “uygunluk testi” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca genel müşterilere uygunluk testi yapması zorunludur.
 • Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir:

  Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “yerindelik testi” başlıklı 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre talebe dayalı olarak kabul edilenler hariç olmak üzere profesyonel müşteriler ile ilgili olarak;
  • Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı
  • Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı hakkında bilgilerin alınması zorunlu değildir (ilgili maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bendinde yer alan bilgiler).
 • Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır:

  Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “müşteriye risklerin bildirilmesi yükümlülüğü” başlıklı 25 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce birinci fıkra uyarınca yapılan genel risk bildirimine ek olarak üçüncü fıkrada belirtildiği üzere işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadır. Aynı maddenin yedinci fıkrasında ise profesyonel müşterilerin talep etmesi durumunda yatırım kuruluşunun ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamındaki açıklamaları yapmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Olası Risklere Karşı Hazırlanan “Beklenmedik Durum Planları”na Uygun Olarak Müşterilerin Acil ve Beklenmedik Durumlarda Kullanabilecekleri İletişim Bilgileri İle Müşterilerin Risklerini Azaltacak Asgari Tedbirler

HSBC Bank A.Ş.

Olağanüstü Durum Planı

 • Amaç:

  1. HSBC Bank A.Ş. sistemlerinin, tamamen veya kısmen kullanılamaz hale gelmesi durumunda işlemlerin devamı için uygulanacak olağanüstü durum yönetimi ve alınacak tedbirlerle ilgili olarak çalışan ve müşterileri bilinçlendirmek,
  2. Olağanüstü durumda gerekli tedbirlerin alınması ve böylece:
  * Müşteri hizmetinin en az düzeyde etkilenmesini sağlamak,
  * Düzeltme, düzenleme maliyetlerini azaltmak,
  * Can kaybı ve mali kayıp riskini en aza indirmektir.
 • Genel İşleyiş:

  * HSBC Bank A.Ş.’nin iş sürekliliğinin sağlanması, müşteri mağduriyeti olmaksızın faaliyetlerine devam edebilmesi amacıyla saklamakla yükümlü olunan her türlü bilgi, rapor, mali tablo ve mevcut mevzuat uyarınca saklamakla yükümlü olunan her türlü kayıt, elektronik ortamda tutulmaktadır. Yedek sistemler farklı lokasyonlarda bulunmaktadır.
  * Mali Tablolar ile ilgili kayıt ve belgeler hem fiziki olarak Arşiv Merkezi’nde hem de elektronik ortamda saklanmaktadır. Müşterilerle karşılıklı olarak imzalanan sözleşme ve beraberindeki tüm evraklar yangına karşı korunaklı dolaplarda saklanmaktadır.
  * Olağanüstü durum planının uygulanmasından sorumlu kişiler resmi kurumlara bildirilmiştir.
 • Olağanüstü Durum İş Akışı:

  * Olağanüstü durumlarda iş sürekliliğinin nasıl sağlanacağıyla ilgili ve buna ilişkin iş akış prosedürleri hakkında hesap açılış sırasında müşterilere bilgi verilir, sistemin hasar görmediği olağanüstü bir durumda Banka’nın internet sayfasında konu ile ilgili duyuru yapılır.
  * Olağanüstü durumla karşılaşıldığında SPK, BIST, MKK başta olmak üzere ilgili tüm resmi kurumlar en seri haberleşme aracı kullanılarak acil durum kapsamı, etkileri, alınan önlemler, yapılacak işlemler hakkında haberdar edilir.
  * Olağanüstü durumlar için İstanbul ve İzmir’de alternatif çalışma merkezleri belirlenmiştir.
  * Mali ve Bilgi İletişim Alt Yapısı Dahil Olmak Üzere Operasyonel Risk Değerlendirmesi; olağanüstü durumlarda gerekli sayıda personel, işlemleri gerçekleştirmek ve işleyişi sorunsuz hale getirmek amacıyla önceden belirlenen lokasyonda çalışacaktır.
  * Sistemlerin hasar gördüğü olağanüstü bir durumda kullanılacak yedek sistemler için periyodik olarak testler düzenlenir.
  * Bina ve sistemlerinin tamamen veya kısmen çalışma saatleri içinde veya dışında kaybedilmesi durumunda, siz değerli müşterilerimize çağrı merkezimiz 0850 211 0 111 numaralı telefondan hizmet verilemeye devam edilecektir. İlgili hattın çalışmaması durumunda yeni çağrı merkezi numarası müşterilerimize, günün şartları çerçevesinde mümkün olabilecek en seri yöntemle duyurulacaktır.

“Sayfada Verilen Bilgilerin Genel Nitelikte Olduğuna ve Müşterilerin Alım Satım Kararlarını Destekleyebilecek Yeterli Bilginin Sayfada Olmayabileceğine” İlişkin Bir Açıklama

Yatırım ürünleri sayfasında yer alan bilgiler HSBC Bank A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, HSBC Bank A.Ş. tarafından güvenilir olduğunu düşündüğü fakat bağımsız olarak doğrulanmamış kaynaklardan alınmıştır. Bu bilgilerin kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan HSBC Bank A.Ş. sorumlu değildir. Burada yer alan bilgiler, bir yatırım tavsiyesi, yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi değildir ve Yatırım Danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.

Kullanılan Bilgisayar Ağı ve Şifreleme Sisteminin Olası Riskleri ve Güvenliği

HSBC, etkili yönetim sağlamak amacıyla ağda stratejik olarak uygulanan çeşitli teknolojiler kullanır. HSBC ağında Ağ Tabanlı İzinsiz Giriş Algılama Sistemleri (NIDS) kullanılır. Bu sistemler HSBC Ağ Mühendisliği Ekipleri tarafından yönetilir ve küresel olarak Bilgi Güvenliği Riski (ISR) departmanları tarafından yönetilir. HSBC ağları ve altyapı güvenliği 7 gün 24 saat izlenir.

HSBC, ağdan ayrılan veya ağa geçiş yapan ve veri kaybı riski teşkil edebilecek akışı izlemek ve veri kaybını önlemek / uyarıda bulunmak için araçlar ve süreçler kullanır. Sunulan istihbarat araştırma ve süreç iyileştirmeleri için kullanılır.

HSBC verileri hassasiyet derecelerine göre sınıflandırılır vegerektiğinde bilgi gizliliğini devam ettirmek, yetkisiz verisızmasını önlemek veya bütünlük kontrolleri veya dijital imzalar sağlamak için şifreleme kontrollerine tabi tutulur.

HSBC, belirli hedefleri karşılamak amacıyla uygun şifre eşlerini ve anahtar uzunluklarını zorunlu kılan şifreleme standartlarını açık bir şekilde tanımlamıştır. Örneğin:

 • Veri şifreleme ve mesaj doğrulama için simetrik blok şifreler;
 • Uygulama veya diğer şifreleme süreç girdilerine yönelik olarak rastgele sayı oluşturma için Kesintisiz Şifreler;
 • Doğrulama ve dijital imzalar için Asimetrik Algoritmalar;
 • Karma Algoritmaları.

Kullanılan İşlem Platformunun ve Bilgisayar Ağının Özellikleri, Varsa Riskleri ve Güvenlik Tedbirleri İle Platformda Meydana Gelebilecek Risklere Karşı Kullanılabilecek Alternatif İletişim Yöntemleri

Sistem güvenliği, sunucu platformlarımıza entegre edilmiştir. Sunucu yapılarına daha katı önlemler ve kontroller dahil edilmiştir; bunlar bir sınırlama olmaksızın şunları içerir:

 • Gereksiz ve ekstra hizmetler, cihazlar, süreçler, protokoller, sistem ve ağ birimleri, programları ve hesapları devre dışı bırakılır/kaldırılır;
 • Operasyonlar / hizmetler gereken minimum erişim hakkı ile çalıştırılır, uygun dosya sistemi güvenliği uygulanır;
 • Uzunluk, karmaşıklık, geçmiş ve kilitlemenin zorunlu kılınmasıyla tüm kullanıcılar için güçlü kullanıcı hesabı ve parola kontrolleri uygulanır. Ayrıcalıklı hesaplara uygulanan kayıt ve denetim ile otomatik parola kontrolü;
 • Konfigürasyon ayarları, "en düşük erişim hakkı" ilkesine göre tanımlanır;
 • Her uyumsuzluğun izlenmesi ve raporlanması;
 • Denetim izi yönetimi.Özel bilgilerin hiçbiri web sunucularımız üzerinde saklanmamakta, daha korumalı ve dışarıdan hiçbir erişimi olmayan ayrı makinalarda tutulmaktadır. Bu sayede, müşteri güvenlik girişinden geçmeden hiçbir kişisel hesaba veya servise ulaşılamaz.

Veri saklama ve erişiminde uygulanan güvenlik önlemleri;

 • Finansal kurumlar için yüksek düzeyde (128 bit) veri şifreleme (encryption) endüstri standardı. Şifreleme, sizin bilgisayarınızla bizim bilgisayarlarımız arasında gerçekleşen işlemlerin okunamayacak şekilde değiştirilmesi yoludur.
 • Firewall (güvenlik yazılımı)
 • Sunucu tasdiki
 • Verilerin virüs kontrolünün yapılması ve içeriği anlaşılmayan dosyaların sistemlerimize kabul edilmemesi
 • Sayısal sertifikalar

Daha Fazlası

Ayrıntılı bilgi için, HSBC Bank Telefon Bankacılığı 0850 211 0 111'i arayabilirsiniz.